Aktualności

15.01.2018
Ogłaszamy nabór wniosków w ramach projektu POWER w 2018 roku

Informacja o naborze wniosków na aktywne formy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleśnickim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.sób młodych pozstających bez pracy w powiecie Oleśnickim.
Więcej informacji na stronie PUP Oleśnica

24.11.2017
Księga wizualizacji LOGO PROW 2014-2020

 Wnioskodawcy, którzy otrzymaliwsparcie z UE poprzez PROW mają obowiązek umieszczenia plakatu/ tablicy z informacją o uzyskanym wpsarciu.
W Księdze Wizualizacji znaków okreśłono,  w jaki sposób ma być zaprezentowana taka informacja.

27.10.2017
Premia na założenie własnej działalności

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej na szczególna forma dotacji. Przyznawane będą osobom zamieszkałym na terenach wiejskich, które chcą założyć firmę. Wydaje się jednak, że są  zdecydowanie bardziej korzystne dotacje od tzw. dotacji unijnych. Większa jest kwota, a  warunki łatwiejsze do spełnienia. Warto zatem dobrze się przyjrzeć tej formie wspierania przedsiębiorczości.


 

Kto może starać się o premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Grupą Działania
  •  nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
  • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej
  • nie otrzymała wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wysokość premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
100 tys. złotych

28.09.2017
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Więcej info na stronie Urzędu

11.05.2017
Informacja dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków dla osób niepełnosprawnych  o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej/ stażu/ szkolenia oraz dla podmiotów ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej info na stronie Urzędu

 

23.02.2017
Nabór wniosków dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy ogłasza nabór wniosków dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Więcej info na stonie Urzędu

18.01.2017
Wpis do CEIDG jest wolny od opłat

 Firmy wyłudzające opłaty za rejestrację działalności gospodarczej wysyłają do osób uruchamiających firmę zwykłe listy pocztowe (niepolecone).
Dodatkowo pojawiają się e-maile z wezwaniami do zapłaty za wpis do spisu firm.
Każda korespondencja, pomimo jej profesjonalnego i fachowego wyglądu, jest ofertą handlową i nie jest obowiązkowa do zapłaty!
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest całkowicie darmowy.

08.01.2017
Dodatkowe sankcje w VAT

 Przedsiębiorco!
Jesli jesteś czynnym podatknikiem podatku vat pamiętaj, że od 1 stycznia 2017 roku za zaniżenie zobowiązania podatkowego w deklaracjach vat grozi dodatkowa kara - sankcja w wysokości 30% wartości zaniżenia zobowiązania podatkowego.
Wprowadzenie sankcji ma za zadanie zaostrzyć nacisk na rzetelność i prawidłowość kwalifikacji podatku naliczonego z faktur zakupowych.

08.01.2017
Zmiany w podatku VAT

 Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono zmiany w opodatkowania podatkiem vat usług budowlanych świadczonych na zasadzie podywkoanwstwa.
Dla tego typu usłup zostało wprowadzone opodatkowanie na zasadzie odwrotnego obciążenia.
Podwykowacy usług budowlanych wykonujących roboty budowlane w ramach zleceń dla generalnego wykowancy nie wystawiają faktur z należnym podatkiem vat od wykonanych usług. Podatek vat jest rozliczany przez generalnego wykonawcę usług budowlanych na zasadzie odwrotnego obciążenia.